Dochody z nieruchomości

Jak opodatkować dochody / przychody uzyskiwane z tytułu prywatnego najmu , dzierżawy nieruchomości

Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze możemy opodatkować na zasadach ogólnych czyli wg skali podatkowej (18% lub 32% ) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%)

Czym się różnią zasady ogólne od przychodów ewi­dencjonowanych ?

  • Zasady ogólne , podatek według skali podatkowej – podatek płacimy od dochodu, tj. różnicy po­między faktycznie osiągniętym przychodem z najmu, dzier­żawy a kosztami uzyskania przychodu – stawka podatku 18% lub 32%
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płacimy od otrzymanego przychodu, bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

1. ZASADY OGÓLNE

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Jeżeli nie zło­żyliśmy oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla opodatkowania najmu, dzierżawy, musimy rozliczać się właśnie w ten sposób.

Jeżeli dochód z najmu lub dzierżawy będziemy opodatko­wywać na zasadach ogólnych według skali podatkowej, to oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu przez jed­nego z małżonków składamy najpóźniej do 20 dnia miesią­ca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu lub dzier­żawy składnika wspólnego majątku.

Aby ustalić dochód podlegający opodatkowaniu, trzeba od otrzymanego faktycznie przychodu z najmu, dzierżawy od­jąć koszty (wydatki) związane z najmem, dzierżawą (np. koszty remontów lokalu, ubezpieczenie lokalu). Od tak ustalonego dochodu płacimy podatek PIT według skali podatkowej.

Rozliczając się na zasadach ogólnych musimy samodziel­nie obliczać miesięczną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji.

Zaliczki miesięczne wpłacamy w terminie do 20 dnia każ­dego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostat­ni miesiąc roku podatkowego wpłacamy w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłacamy zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożymy zeznanie roczne i w tym terminie do­konamy zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Po zakończeniu roku podatkowego musimy złożyć do urzę­du skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT- 36). W zeznaniu tym wykazujemy i sumujemy również inne osiągnięte przez nas dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z emerytury, z działalności gospodarczej, itp.

Uzyskany dochód możemy pomniejszyć o przysługujące odliczenia z tytułu m.in. zapłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne, dokonanych darowizn, wydat­ków rehabilitacyjnych, natomiast podatek możemy pomniej­szyć o przysługujące odliczenia z tytułu zapłaconej przez nas składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi na dzieci. Wydatków tych nie będziemy mogli odliczyć, jeżeli zostały już odliczone np. zapłacone składki na własne ubezpiecze­nia społeczne lub dokonaną darowiznę odliczyliśmy już od przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJIONOWANYCH

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uprosz­czoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem opodatkowania przychodów z najmu, dzierża­wy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest zło­żenie oświadczenia o wyborze tej formy właściwemu na­czelnikowi urzędu skarbowego.

Na wybór formy opodatkowania mamy czas:

  • do 20 stycznia roku podatkowego, lub
  • jeżeli rozpoczynamy najem, dzierżawę w trakcie roku podatkowego – nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód z najmu, dzierżawy, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód osią­gnęliśmy w grudniu roku podatkowego. Jeżeli w kolejnym roku chcemy być nadal opodatkowani ry­czałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie musimy już składać oświadczenia.

Ważnym jest fakt, że jeżeli przychód z najmu lub dzierżawy będziemy opodat­kowywać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków składamy najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli rozpoczynamy osią­ganie przychodów z najmu lub dzierżawy składnika wspól­nego majątku w trakcie roku podatkowego, to oświadcze­nie składamy w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych tj. nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzy­maliśmy pierwszy przychód

Kwota należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowa­nych zależy od wysokości osiągniętych przychodów, a nie jak to ma miejsce w przypadku ogólnych zasad od docho­dów.

W tym wariancie podatek płacimy od faktycznie otrzymanych przycho­dów. Przy opodatkowaniu przychodów z najmu, dzierżawy obo­wiązuje jedna stawka ryczałtu od przychodów ewidencjo­nowanych, tj. 8,5 %.

Jeżeli wy­sokość naszych przychodów z najmu, dzierżawy wynika z umowy zawartej w formie pisemnej nie mamy obowiązku prowadzić ewidencji przychodów,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczamy samodzielnie i wpłacamy co miesiąc lub co kwartał do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28).

Uzyskane przychody możemy pomniejszyć o przysłu­gujące odliczenia z tytułu m.in. zapłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne, dokonanych darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, natomiast podatek możemy pomniejszyć o zapłaconą przez nas składkę na ubezpie­czenie zdrowotne, pod warunkiem, że wydatki te nie zo­stały już odliczone np. zapłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne lub dokonanej darowizny nie od­liczyliśmy już od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią­ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.