Wezwanie z Urzędu Skarbowego

do złożenia korekty zeznania podatkowego lub wyjaśnień

Jednym z obowiązków podatnika w ramach rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym jest terminowe i prawidłowe składanie deklaracji i zeznań podatkowych.Urzędnicy skarbowi mają jednak prawo sprawdzić, czy podatnik wykonuje swoje obowiązki prawidłowo w chwili wykrycia nieprawidłowości mogą wezwać podatnika do Urzędu Skarbowego celem złożenia wyjaśnień, przedłożenia odpowiednich dokumentów bądź dokonania korekty zeznania lub deklaracji.

Czy powinniśmy się tego obawiać?

Konieczność wizyty w organie podatkowym może wynikać z :

– najzwyklejszego błędu rachunkowego,

– pomyłki piśmiennej polegającej na uzupełnieniu niewłaściwej pozycji dokumentu,

– prostymi czynnościami sprawdzającymi,

– okazaniem dokumentów związanych z wykazaną ulgą podatkową np. rehabilitacyjną,

– kontrolą podatkową.

Stawiennictwo do Urzędu Skarbowego na wezwanie do złożenia korekty deklaracji bądź zeznania podatkowego nie musi oznaczać problemów raczej należy sprawdzić co jest przyczyną wezwania i przygotować stosowne dokumenty dla organu podatkowego. Warto w tym przypadku skontaktować się telefonicznie z pracownikiem urzędu skarbowego prowadzącym naszą sprawę – może to przyspieszyć czas spędzony z fiskusem.

Jeśli Urząd Skarbowy wzywa nas do złożenia korekty to w chwili jej złożenia podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanej deklaracji lub zeznania w wyniku czego pierwotnie złożone zeznanie nie będzie brane pod uwagę przez urząd.

Należy również pamiętać że :

– do korekty dołączamy pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty jest to załącznik tzw. ORD-ZU,

– składamy ją na druku obowiązującym w roku którego ona dotyczy,

– składamy ją w formie pisemnej bądź elektronicznie za pośrednictwem strony e-deklaracje bez e-podpisu.

Składając korektę w formie pisemnej pamiętajmy o podpisie, ponieważ formalnie złożona bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika honorowanego przez organ podatkowy a tym samym podatnik odpowiadać będzie za niezłożenie w ogóle korekty w wymaganym terminie.

Korekty można dokonywać aż do zakończenia okresu przedawnienia tzn. przez 5 lat licząc od końca roku, w którym jest składana deklaracja lub zeznanie.

Ponadto w przypadku stwierdzenia przez urząd , że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy sam koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 000 zł.

Gdy urząd skarbowy sporządzi za podatnika tzw „ korektę z urzędu”, musi w następnej kolejności uwierzytelnić jej kopię, następnie doręczyć podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego bądź informację o braku takich zmian.

Doręczenie urzędowej korekty deklaracji podatkowej musi nastąpić za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Podatnik, który otrzyma urzędową korektę zeznania podatkowego, powinien dokładnie ją przeanalizować .W przypadku niezgodności może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji.Wniesienie sprzeciwu nie wymaga sformalizowanej treści. Nie ma też urzędowego wzoru sprzeciwu.Wystarczy, że podatnik sporządzi pismo w którym poza swoimi danymi identyfikacyjnymi wyjaśni, dlaczego nie zgadza się z poprawkami.W przeciwnym wypadku podatnik pozostawia korektę bez zmian i jakichkolwiek pism w tej sprawie a fiskus w terminie 14 dni od dnia doręczenia „korekty z urzędu” dokonuje stosownego zaksięgowania deklaracji.

Ważne:

Prawo do złożenia korekty deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej i przysługuje nadal po zakończeniu.
Wykaz dokumentów, którymi można udokumentować prawo do ulg podatkowych przedstawia poniższa tabela:

ulga podatkowa dokumenty
ulga prorodzinna w szczególności:

» odpis aktu urodzenia dziecka
» zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
» odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą
» zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły

ulga dla honorowych
dawców krwi
zaświadczenie, wystawione przez jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi, o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników
ulga internetowa dokument zawierający dane podatnika, dane sprzedawcy usług internetowych oraz cenę za te usługi (np. przelew bankowy)
ulga rehabilitacyjna » orzeczenie o niepełnosprawności
» w większości przypadków – dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (np. faktury na zakup leków, rachunki dokumentujące pobyt na turnusie rehabilitacyjnym)
darowizna odliczana
od dochodu w ramach
limitu 6%
» dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna)
» dokument z danymi identyfikującymi darczyńcę i wartością darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna niepieniężna)
» w przypadku darowizny na rzecz organizacji zagranicznej dodatkowo oświadczenie, że na dzień przekazania darowizny miała ona status równoważny z organizacją pożytku publicznego
darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna)
» dokument z danymi identyfikującymi darczyńcę i wartością darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna niepieniężna)
» sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (darczyńca powinien je otrzymać od obdarowanego w ciągu 2 lat od przekazania darowizny)

 

 

Podstawa prawna:
– art. 81, 274 ustawy Ordynacja Podatkowa Dz.U. z 2012 roku poz 749 ze zmianami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.